Vyšší pokročilí (B2)

Upper-Intermediate (B 2) – vyšší pokročilý

Uživatel jazyka mající úroveň B2 dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Uživatel jazyka na této úrovni B2 umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
zkoušky např.: ‘malá státní zkouška’, FCE (First Certificate) a BEC Vantage (Business English Certificate)

 

POROZUMĚNÍ

Čtení

Se znalostmi na úrovni B2 rozumíte článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumíte textům současné prózy.

Poslech

Rozumíte delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znáte. Rozumíte většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rovněž rozumíte většině filmů ve spisovném jazyce.

 

MLUVENÍ

Ústní interakce

Na úrovni B2 se dokážete účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážete se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.
Samostatný ústní projev
Dokážete se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti vašeho zájmu. Umíte vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.

 

PSANÍ

Písemný projev

Jsou-li vaše znalosti na úrovni B2 dokážete napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s vašimi zájmy. Umíte napsat pojednání nebo zprávy, předávát informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedete zdůraznit, čím jsou pro vás události a zážitky osobně důležité.

Online english test

Test prověří vaše jazykové dovednosti a pomůže Vám při výběru vhodného kurzu.

Spustit test