Jazykové úrovně

Úrovně znalosti angličtiny

Je důležité umět určit, na jaké úrovni znalosti angličtiny se nalézáte. Tento údaj uvádíme v životopise, vyplňujeme se do různých formulářů a dotazníků. Podle naší jazykové úrovně vybíráme vhodné studijní materiály, učebnice i knihy. Díky tomu, že víme, dokážeme odhadnout, kolik hodin studia potřebujeme k dosažení další znalostní úrovně – ano, všechno toto je propočteno.

Pro určování úrovně jazykové vybavenosti se používá systém klasifikace dle společného evropského rámce pro jazyky (CEF – Common European Framwork), který určuje standardy jazykových úrovní pro všechny uživatele anglického jazyka. Studenti jsou rozděleni do tří základních úrovní A (začátečník), B (nezávislý), C (způsobilý), z nichž každá je navíc rozlišena na dvě části. Celkem tedy máme šest levelů: A1, A2, B1, B2, C1 a C2.

My ještě rádi užíváme pojmy z tradiční britské klasifikace, která využívá pojmy starter, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate a advanced.
 

Starter / Beginner – úplný začátečník

Žádná či velice malá znalost angličtiny.
Student se učí základní slovní zásobu a gramatiku, seznamuje se s anglickou výslovností.
Učí se odpovídat na běžné osobní otázky (jméno, věk apod.)

 

Elementary (A 1) – pokročilý začátečník / falešný začátečník

Uživatel jazyka na úrovni A1 rozumí každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Uživatel jazyka umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, jež vlastní. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně.

 

Pre-Intermediate (A 2) – mírně pokročilý

Uživatel jazyka na úrovni A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jej/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, bezprostředním okolí a o zaměstnání). Dokáže komunikovat o známých a běžných skutečnostech, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací. Uživatel jazyka umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
zkoušky např.: KET (Key English Test)

 

Intermediate (B 1) – středně pokročilý

Uživatel jazyka rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Uživatel jazyka dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.
zkoušky např.: PET (Preliminary English Test)

 

Upper-Intermediate (B 2) – vyšší pokročilý

Uživatel jazyka mající úroveň B2 dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Uživatel jazyka na této úrovni B2 umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
zkoušky např.: ‘malá státní zkouška’, FCE (First Certificate) a BEC Vantage (Business English Certificate)

 

Advanced (C 1) – pokročilý

Uživatel jazyka s jazykovou úrovní C1 rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Uživatel jazyka mající úroveň C1 umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.
zkoušky např.: ‘velká státní zkouška’, CAE (Certificate in Advanced English) a BEC Higher (Business English Certificate)

 

Proficient (C 2) – jazykově způsobilý

Uživatel jazyka mající úroveň C2 snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Uživatel jazyka s úrovní C2 se dokáže spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.
zkoušky např.: CPE (Certificate of Proficiency in English)

Online english test

Test prověří vaše jazykové dovednosti a pomůže Vám při výběru vhodného kurzu.

Spustit test