Mírně pokročilí (A2)

Pre-Intermediate (A 2) – mírně pokročilý

Uživatel jazyka na úrovni A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jej/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, bezprostředním okolí a o zaměstnání). Dokáže komunikovat o známých a běžných skutečnostech, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací. Uživatel jazyka umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
zkoušky např.: KET (Key English Test)3

 

POROZUMĚNÍ

Čtení

Na úrovni A2 zvládnete číst krátké jednoduché texty. Dále umíte vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v jídelních lístcích, prospektech, inzerátech či jízdních řádech. Rozumíte krátkým jednoduchým osobním dopisům. Pro zlepšení své úrovně doporučujeme četbu v cizím jazyce.

Poslech

Při zvládnutí jazykové úrovně A2 rozumíte frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se vás bezprostředně týkají (např. základní informace o své osobě a vaší rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážete pochopit smysl krátkých, jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.
 

MLUVENÍ

Ústní interakce

Na úrovni A2 umíte komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnete velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle ještě nerozumíte natolik, abyste konverzaci sám/a dokázal/a udržet.

Samostatný ústní projev

Umíte použít řadu frází a vět, abyste jednoduchým způsobem popsal/a vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.
 

PSANÍ

Písemný projev

Po osvojení si jazykové úrovně A2 umíte napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se vašich základních potřeb. Zvládnete napsat velmi jednoduchý osobní dopis, např. poděkování.

Online english test

Test prověří vaše jazykové dovednosti a pomůže Vám při výběru vhodného kurzu.

Spustit test