Cookies policy

Společnost North Training s.r.o., se sídlem K Ricanum 887, Kolovraty, 103 00 Praha 10, IČ: 288 79 333, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 150731 (dále jen „společnost“)

vydává toto prohlášení s informacemi o ochraně osobních údajů ve společnosti (dále jen „prohlášení“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“):

I. Úvodní ustanovení

I.1.  Cílem tohoto prohlášení je poskytnout informace fyzickým osobám, jejichž osobní údaje společnost při své činnosti a podnikání zpracovává (dále též jen „subjekt údajů“), týkající se tohoto zpracování v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR.

I.2.  Toto prohlášení a práva a povinnosti dotčených osob se řídí GDPR a souvisejícími právními předpisy. Není-li v tomto prohlášení uvedeno jinak, mají pojmy v něm použité stejný význam jako pojmy použité v GDPR.

II. Právní základ a účel zpracování, oprávněné zájmy správce

II.1. Společnost zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu pro účely své činnosti a svého podnikání v rozsahu předmětu činnosti a předmětu podnikání a v rámci předmětu podnikání též příslušných oborů činnosti, jež zahrnují zejména mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (výuky jazyků).

II.2. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány z důvodů uvedených v GDPR (právní základ pro zpracování), tj. zejména pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), pro splnění právních povinností vztahujících se na společnost jakožto správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), pro účely oprávněných zájmů společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a/nebo na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Oprávněnými zájmy společnosti se rozumí především výkon její činnosti a/nebo podnikání ve smyslu bodu 2.1 tohoto prohlášení.

III.   Rozsah a kategorie zpracovávaných osobních údajů

III.1. Společnost zpracovává osobní údaje u těchto kategorií subjektů údajů:

III.1.1.klientů;

III.1.2.návštěvníků webových stránek;

III.1.3.spolupracovníků (především lektorů);

III.1.4.svých statutárních orgánů a společníků;

III.1.5.jiných osob, jejichž osobní údaje byly společnosti sděleny a společnost je bude využívat v souvislosti se svojí činností a/nebo podnikáním.

III.2. Společnost zpravidla zpracovává tyto kategorie údajů s přihlédnutím ke konkrétnímu postavení subjektu údajů a souvisejícím povinnostem společnosti:

III.2.1.v případě klientů:

jméno a příjmení, titul, adresa trvalého pobytu a bydliště, datum narození, rodné číslo, bankovní spojení, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo a daňové identifikační číslo a jiné potřebné popisné, identifikační či kontaktní údaje;

III.2.2.v případě návštěvníků webových stránek:

jméno a příjmení, titul, e-mailová adresa, IP adresa, cookies, obsah nahraný z jiných webových stránek, Google Analytics a další údaje poskytnuté v rámci návštěvy webových stránek společnosti (včetně případu vyplnění online formuláře či online dotazníku) a jiné potřebné popisné, identifikační či kontaktní údaje;

III.2.3.v případě spolupracovníků (především lektorů):

jméno a příjmení, titul, adresa trvalého pobytu a bydliště, datum narození, rodné číslo, fotografie, videonahrávky, vzdělání, předchozí praxe, státní občanství a národnost, bankovní spojení, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo a daňové identifikační číslo a jiné potřebné popisné, identifikační či kontaktní údaje;

III.2.4.v případě svých statutárních orgánů a společníků:

jméno a příjmení, titul, adresa trvalého pobytu a bydliště, datum narození, rodné číslo, bankovní spojení, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, údaj o zdravotní pojišťovně a jiné potřebné popisné, identifikační či kontaktní údaje;

III.2.5.v případě jiných osob:

jméno a příjmení, titul, adresa trvalého pobytu a bydliště, datum narození, rodné číslo, bankovní spojení, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo a daňové identifikační číslo a jiné potřebné popisné, identifikační či kontaktní údaje.

III.3. Společnost může zpracovávat i jiné osobní údaje, pokud to účel zpracování vyžaduje.

IV. Práva subjektu údajů

[Právo na přístup k osobním údajům]

IV.1. Subjekt údajů má právo získat od společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o: (a) účelech zpracování, (b) kategoriích dotčených osobních údajů, (c) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemcích ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; (d) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby; (e) existenci práva požadovat od společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; (f) právu podat stížnost u dozorového úřadu; (g) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; (h) skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování (je-li tomu tak), a v těchto případech i smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů; (i) vhodných zárukách ve smyslu GDPR, pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

IV.2.   Společnost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může společnost účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

IV.3.   Společnost neprovádí automatizované rozhodování, včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Společnost používá (i) kontaktní údaje získané prostřednictvím on-line formuláře vyplněného subjektem údajů výlučně za účelem kontaktování příslušného subjektu údajů, jakož i (ii) odpovědi (zahrnující i osobní údaje) získané prostřednictvím on-line dotazníku vyplněného subjektem údajů výlučně za účelem analýzy požadavku subjektu údajů a vytvoření a zaslání konkrétní nabídky subjektu údajů.

[Právo na opravu osobních údajů]

IV.4. Subjekt údajů má právo na to, aby společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, a s přihlédnutím k účelům zpracování též na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

[Právo na výmaz osobních údajů]

IV.5. Subjekt údajů má právo na to, aby společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, a společnost má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, (iii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování pro účely oprávněných zájmů společnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je společnost pověřena, a neexistují žádné převažující závažné oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu (dochází-li k takovému zpracování), (iv) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na společnost vztahuje, nebo (vi) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

IV.6.   Jestliže společnost osobní údaje zveřejnila a je povinna je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informovala případné správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

IV.7.   Subjekt údajů nemá právo na výmaz osobních údajů a společnost není povinna osobní údaje vymazat, je-li zpracování osobních údajů nezbytné (i) pro výkon práva na svobodu projevu a informace, (ii) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na společnost vztahuje, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je společnost pověřena, (iii) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví ve smyslu příslušných ustanovení GDPR; (iv) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; (v) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

[Právo na omezení zpracování osobních údajů]

IV.8. Subjekt údajů má právo na to, aby společnost omezila zpracování jeho osobních údajů v kterémkoli z těchto případů: (i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;  (ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; (iii) společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo (iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování pro účely oprávněných zájmů společnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je společnost pověřena (dochází-li k takovému zpracování), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

IV.9.   Pokud bylo zpracování omezeno podle bodu 4.8 tohoto prohlášení, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

IV.10.Společnost subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle bodu 4.8 tohoto prohlášení, předem upozorní na to, že omezení zpracování bude zrušeno.

[Právo odvolat souhlas]

IV.11.Pokud společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to oznámením vůči správci (tj. Společnosti) v písemné formě či v jiné formě, v jaké subjekt údajů souhlas udělil. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

[Právo podat stížnost]

IV.12.Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR. Pro Českou republiku je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz).

[Právo na přenositelnost údajů]

IV.13.Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost bránila, v případě, že je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a že se zpracování provádí automatizovaně.

IV.14.Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo společností druhému správci, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost údajů není dotčeno právo na výmaz údajů na podmínek stanovených GDPR. Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

[Právo vznést námitku]

IV.15.Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které společnost zpracovává pro účely svých oprávněných zájmů nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je společnost pověřena, včetně případného profilování (dochází-li k takovému zpracování). Společnost osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

IV.16.Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů též právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  IV.17.Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely ve smyslu příslušných ustanovení GDPR, má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

IV.18.Subjekt údajů může uplatnit své právo vznést námitku též automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

V. Požadavek na poskytování osobních údajů, povinnost subjektu údajů

V.1. K poskytování osobních údajů dochází na základě smlouvy uzavřené se subjektem údajů nebo na základě příslušného jiného důvodu stanoveného právními předpisy (včetně zejména případu, kdy je poskytnutí osobních údajů potřebné pro uzavření smlouvy a/nebo pro její splnění).

V.2. Subjekt údajů, který poskytl společnosti své osobní údaje na základě smlouvy, vyrozumí v případě změny osobních údajů společnost bez zbytečného odkladu o jakékoli změně osobních údajů tak, aby osobní údaje zpracovávané společností byly aktuální a přesné. Neoznámení změn osobních údajů subjektem údajů ve smyslu předchozí věty může být považováno za porušení smluvní povinnosti subjektem údajů.

VI. Příjemci osobních údajů

VI.1. Osobní údaje budou zpřístupňovány v nezbytném rozsahu orgánům veřejné správy, soudům či jiným obdobným orgánům v rámci plnění zákonných povinností společnosti a uplatňování práv společnosti, jakož i právním, daňovým, účetním či jiným poradcům společnosti a poskytovatelům služeb souvisejících se správou webových stránek společnosti, lektorům spolupracujícím se společností (zejména pokud jde o osobní údaje klientů a návštěvníků webových stránek společnosti), klientům společnosti (zejména pokud jde o osobní údaje lektorů spolupracujících se společností) a případným dalším obchodním partnerům společnosti v rozsahu nezbytném pro činnost a podnikání společnosti.

VI.2.   Se souhlasem subjektu údajů nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje předány i dalším subjektům.

VI.3. Společnost nemá v úmyslu předávat osobní údaje mimo oblast Evropské unie či mezinárodní organizaci.

VII.  Doba uložení osobních údajů

VII.1.Společnost ukládá osobní údaje po dobu nezbytnou pro účel zpracování uvedený v bodě 2.1 tohoto prohlášení a plnění svých zákonných povinností a dále též po dobu, po kterou je či může být vedeno správní, soudní či jiné obdobné řízení se společností jako účastníkem řízení týkající se subjektu údajů. Po uplynutí doby uvedené v předchozí větě jsou osobní údaje vymazány, nevyplývá-li z právního předpisu právo či povinnost takové údaje nadále zpracovávat (a v rámci takového zpracování osobní údaje případně i předat třetí osobě či příslušnému orgánu) např. pro účely archivace, výzkumu či statistické účely.

VIII. Totožnost a kontaktní údaje správce, pověřenec pro ochranu osobních údajů

VIII.1.Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů společností včetně žádostí o uplatnění práv subjektu údajů můžete adresovat společnosti (jakožto správci) buď písemně na adresu jejího sídla, tj. K Ricanum 887, Kolovraty, 103 00 Praha 10 a/nebo e-mailem na adresu: shaun.north@northtraining.eu a/nebo telefonicky na číslo: + 420 774 491 812.

VIII.2.Pověřencem pro ochranu osobních údajů je [pan Shaun Clifford North, adresa: K Ricanum 887, Kolovraty, 103 00 Praha 10, email: shaun.north@northtraining.eu, telefon: + 420 774 491 812].

IX. Závěrečná ustanovení

IX.1. Žádné z ustanovení tohoto prohlášení nezakládá a nemůže být vykládáno tak, že by zakládalo povinnost společnosti nad rámec povinností předvídaných v GDPR.

IX.2.   Pokud by bylo jakékoli z ustanovení tohoto prohlášení neplatné či neúčinné, nemá to vliv na platnost a účinnost jiných ustanovení.

North Training s.r.o.

Shaun Clifford North, jednatel

Online english test

Test prověří vaše jazykové dovednosti a pomůže Vám při výběru vhodného kurzu.

Spustit test